Stadgar

Stadgar för

Dalarnas Författarförbund

 

Dessa stadgar är antagna vid konstituerande sammanträde i Falu Stadsbibliotek den 8 oktober 1961 och ändrade vid ordinarie års­tämma i Selma Lagerlöfgården, Falun, den 7 februari 1965 samt revi­derade och godkända vid årsstämma den 27 mars 2004 och antagna på höststämma den 16 oktober 2004 i Kulturhuset, Mora. Sedermera har stadgarna reviderats vid höstmötet den 12 oktober 2013 och årsmötet den 29 mars 2014.

§ 1.  Ändamål

Dalarnas Författarförbund är en ideell, politiskt och religiöst obunden förening, som har till ändamål

att    främja medlemmars och allmänhetens intresse för det skrivna ordet och för berättandet och öka olika litterära formers attraktionskraft genom kreativt samarbete med andra konstformer,

att    verka för personlig kontakt mellan medlem­marna,

att    samarbeta med andra kulturella sammanslut­ningar och med media,

att    på eget förlag eller i samverkan med annat pub­licera skrifter och antologier och sälja dessa till förmånspris till medlem­marna,

att    förmedla stipendier och föreläsningar och söka få till stånd ett litteraturpris,

att    arbeta för att författarstugor upprättas,

att    sprida information om förbundet och dess verksamhet via presentationer i olika sammanhang.

§ 2.  Medlemskap

Dalarnas Författarförbund är en allmännyttig ideell förening öppen för alla. Personer som stöder förbundets ändamål kan bli medlemmar. Även juridiska personer (kommuner, företag och andra sammanslutningar) kan bli medlemmar.
§ 3.  Inval

Var och en kan bli medlem utan särskilt inval och förut­satt att villkoren enligt §§ 1 och 2 är uppfyllda och att beslutad årsavgift erlagts.

§ 4.  Hedersmedlem

Den som särskilt engagerat sig i Dalarnas kulturliv och verkat i förbundets anda och som på förtjänstfullt sätt främjat dess ändamål, kan genom enhälligt beslut i styrelsen väljas till hedersmedlem i Dalarnas Författarförbund.

§ 5.  Medlemsavgift

Årsavgiften fastställs vid varje årsmöte. Heders­medlem betalar ingen avgift.

§ 6.  Utträde

Medlem som ej betalat årsavgift inom tre månader efter emot­tagandet av inbetalningskortet anses ha avsagt sig medlemskap i förbundet.

§ 7.  Styrelse

Dalarnas Författarförbunds styrelse skall bestå av fem till nio ordinarie ledamöter och fyra ersättare. Ordinarie ledamot väljs för en period av tre år, ersättare väljs årligen. Ordförande och kassör väljs alltid av årsmötet, antingen då mandattiden löpt ut eller i det fall att annan nominerad finns vid aktuellt årsmöte. Ordförandes och kassörs mandatperiod skall gå omlott. De övriga arbetsuppgifterna skall styrelsen fördela inom sig.

Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott, under förutsättning att detta inte får majoritet.

Styrelsen kan även adjungera medlem att delta i styrelsearbetet. Sådan medlem har dock ingen rösträtt utan endast yttranderätt.

Styrelseledamot bör helst bo i Dalarna.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när två tredjedelar av ledamöterna finner att det bör ske.

Kalendarium bör upprättas och publiceras i Dalapennan för medlemmarnas kännedom.

Styrelsen är beslutsmässig om hälften plus en av ledamöterna är närvarande.

Ersättare skall kallas till alla styrelsemöten och går in som ordinarie om inte styrelsen är fulltalig. Vid fulltalig styrelse har ersättare endast yttranderätt.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid de tillfällen som styrelsen inte är fulltalig men beslutsmässig måste beslut vara enhälligt för att gälla.

Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

§ 8.  Styrelsens åligganden

Styrelsens uppgifter är bland annat:

att alltid ha förbundets bästa för ögonen och att alltid främja dess ändamål,

att tillsätta funktionärer som på bästa sätt sköter förbundets angelägenheter,

att inom sig utse ledamöter som var och en för sig skall teckna Dalarnas Författarförbunds firma, lämpligen ordförande och kassör,

att                         granska och behandla inkomna motioner,

att                         förvalta förbundets tillgångar på bästa sätt och föra dess räkenskaper per kalenderår,

att                         senast tre veckor före årsstämman överlämna årsberättelse, styrel­sens och förbundets protokoll samt förbundets räkenskaper för föregående år till förbundets revisorer.

§ 9. Stämmor

Förbundets stämmor skall hållas på en plats i Dalarna som styrelsen beslutar. Ordinarie stämmor skall hållas två gånger om året, varav årsmötet före mars månads utgång.

Styrelsen kan kalla till extra stämma. Extra stämma skall också sammankallas då minst en tiondel av medlemmarna begär så eller då revisorerna enhälligt begär detta. I de båda sistnämnda fallen skall styrelsen inom en månad efter begäran kalla förbundets medlemmar till stämma som anordnas inom två veckor efter att kallelsen skickats ut

§ 10.  Förhandlingsordning vid stämma

På varje stämma skall följande ärenden förekomma:

1.  Ordföranden hälsar välkommen och öppnar mötet    .

2.  Val av ordförande för stämman.

3.  Val av sekreterare för stämman.

4.  Val av två justerare samt beslut om tid för stämmoprotokollets justering.

5.  Fråga om stämmans behöriga utlysande.

6.  Presentation av styrelsens och revisorernas berättelse om förbundets förvaltning.

7.  Fastställande av balans- och resultaträkning.

8.  Fråga om ansvarfrihet för styrelsen.

9.  Val av förbundets ordförande respektive kassör om sådant enligt § 7 skall äga rum.

10.                        Val av ledamöter och ersättare enligt stadgarna.

11.                        Val av två revisorer och en revisorersättare.

12.                        Fastställande av årsavgift för följande kalenderår.

13.                        Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en samman­­­kallande.

På extra stämma får endast behandlas de ärenden för vilka stämman utlysts.

§ 11.  Rösträtt  och omröstning vid stämma

Alla närvarande medlemmar har rösträtt. Den som inte betalat årsavgiften inom stadgad tid, har ingen rösträtt och får endast närvara på stämman på styrelsens inbjudan. Omröstning sker öppet. Vid stämma fattas beslut genom enkel majoritet. Utfaller val med lika röstetal, skall utgången bestämmas genom lottning.

§ 12.  Nya ärenden

Den medlem som vill ha upp en fråga på föredragningslistan vid ordinarie stämma, skall göra detta skriftligen till styrelsen senast tio dagar före stämman.

§ 13.  Kallelser och meddelanden

Kallelser och meddelanden skall per post, e-brev, hemsida tillsändas medlem. Kallelser till ordinarie stämma skall vara avsänd senast fjorton dagar före stämmodagen och innehålla en komplett föredrag­nings­lista. Om kallelse till extra stämma är särskilt stadgat i § 9.

§ 14.  Valberedning

En valberedning på tre personer utsedd av årsstämman skall bereda val av medlemmar till styrelsen.

§ 15.  Revision

Förbundet utser vid årsstämman en revisorer och en ersättare.

§ 16.  Stadgeändring

Förslag till ändring av dessa stadgar skall lämnas skriftligen till styrelsen, som med eget yttrande överlämnar ärendet till nästa ordinarie eller extra stämma.

För ändring av förbundets stadgar fordras beslut därom vid två på varandra följande stämmor, varav en ordinarie. På den sist hållna stämman skall beslutet samla minst två tredjedelars röstmajoritet.

§ 17.  Upplösning

För upplösning av Dalarnas Författarförbund fordras, att beslut därom fattas vid två på varandra följande stämmor, varav en skall vara ordinarie, och att beslutet på den första stämman samlar minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.

Upplöses förbundet skall dess tillgångar, sedan förbundets skulder betalats, överlämnas till organisation, som i fråga om ändamål och syfte svarar mot Dalarnas Författarförbund.

Om sådan icke skulle finnas, äger styrelsen rätt att till Landstinget eller annan myndighet i Dalarna överlämna förbundets tillgångar, arkiv och övriga handlingar, så att dessa på lämpligt sätt kommer Dalarnas författare tillgodo.